Privacy

Privacy verklaring Stichting Fledderushoeve

 

De Stichting Fledderushoeve (verder Fledderushoeve), gevestigd te Diever, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Kasteel 12b, 7981 AN Diever
www.fledderushoeve.nl / info@fledderushoeve.nl

Functionaris Gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming van Fledderushoeve is Tineke Otten. Zij is te bereiken via info@fledderushoeve.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fledderushoeve verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder in de bijlage vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fledderushoeve verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– godsdienst of levensovertuiging
– gezondheid
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fledderushoeve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten aan u te leveren

Delen van persoonsgegevens met derden
Fledderushoeve verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fledderushoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fledderushoeve gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fledderushoeve en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fledderushoeve.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fledderushoeve wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fledderushoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbeheer via genoemde contactgegevens.

Bijlage – gegevensbescherming

Register persoonsgegevens Fledderushoeve – Diever

De Fledderushoeve werkt met de onderstaande persoonsgegevens van deelnemers aan de dagbesteding voor ouderen en voor de bewoners en de woonzorg. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de tijdige en juiste communicatie over de deelneming aan de dagbesteding en de woonzorg van De Fledderushoeve en voor de facturering. Deelnemers en/of hun bevoegde verwanten hebben ingestemd met het gebruik van deze persoonsgegevens en hebben deze zelf geleverd.

De persoonsgegevens:

Naam
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Mailadres
BSN
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Naam mentor/bevoegde verwant
Telefoonnummer mentor
Naam huisarts
Telefoonnummer huisarts
Naam apotheek
Telefoonnummer apotheek

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fledderushoeve dient wettelijk alle dossiers en dus cliënt gegevens 15 jaar te bewaren.